Nové ceny pro vysokoškolské studenty

/ 24.11.2021 /

Vysokoškolští studenti v bakalářském a magisterském stupni studia se mohou ucházet o nové ceny určené pro autory či spoluautory originálních výzkumných prací. Cenu Via Chimica pro chemické obory vyhlašuje Učená společnost České republiky společně s Nadací Experientia, pro studenty ostatních oborů je určena paralelní Cena Učené společnosti pro vysokoškolské studenty. Celková hodnota cen udělovaných v nadcházejícím roce je 200 000 Kč.

Do soutěží mohou studenti přihlásit odborný článek, bakalářskou práci, studentskou práci nebo studii vytvořenou výhradně pro účely ceny. Výběrové komise bude hodnotit především originalitu práce a studentův podíl na ní (v případě kolektivního díla).

Na cenu Via Chimica, určenou studentům chemických oborů, věnuje Nadace Experientia 50 000 Kč. Cena Učené společnosti České republiky pro vysokoškolské studenty je určena pro obory spadající pod „nechemické“ sekce Učené společnosti: I. sekci věd matematicko-fyzikálních, III. sekci věd biologicko-medicínských a IV. sekci věd společenských a humanitních. V každé z těchto sekcí Učená společnost na ceny vyhradila částku 50 000 Kč.

Laureáta či laureátku ceny Via Chimica vybere společná komise Učené společnosti a Nadace Experientia, u ostatních cen tak učiní komise příslušných sekcí Učené společnosti.

Uzávěrka přihlášek prvního ročníku je 31. ledna 2022. O laureátech bude rozhodnuto do 31. března 2022, ceny budou slavnostně předány na květnovém valném shromáždění Učené společnosti.

Pravidla pro udělení Ceny Via Chimica, společné Ceny Učené společnosti ČR a Nadace Experientia za chemii pro vysokoškolské studenty

1. Úvodní ustanovení: Nadace Experientia každoročně vyčlení 50 000 Kč na společnou cenu s Učenou společností České republiky za chemii Via Chimica, která je určena pro vysokoškolské studenty (bakalářského i magisterského studia). Nadace Experientia podpoří maximálně jednu cenu ve výše uvedené částce ročně.

2. Výběrová komise: Laureáty Ceny Via Chimica vybírá společná komise Učené společnosti a Nadace Experientia. Návrh výběru laureáta bude předložen ke schválení plenárnímu zasedání Učené společnosti České republiky a Správní radě Nadace Experientia.

3. Žadatelé: Do soutěže o Cenu Učené společnosti a Nadace Experientia se může přihlásit student se svojí originální prací v oboru chemie. Ve chvíli, kdy aplikant podává přihlášku, musí být studentem české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně jednu přihlášku.

4. Přihláška: Student se do soutěže hlásí s jednou originální prací, typicky článkem (ne se souborem prací). Přihlášku zašle Nadaci Experientia. Přihláška obsahuje tyto části:

1. identifikační údaje studenta (jméno, příjmení, rok narození a emailovou adresu studenta, VŠ a studovaný obor)

2. název práce

3. abstrakt výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)

4. originální výzkumnou práci (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)

5. popularizační text vycházející z přiložené originální práce (1-2 normostrany); text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír

6. naskenované pdf vyjádření školitele práce s vlastnoručním podpisem školitele dokládající podíl studenta na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat a) zhodnocení podílu studenta na návrhu a koncepci práce, b) na získávání a analýze výsledků a 3) vyjádření, zda student provedl samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků.

5. Hodnotící kritéria: Hodnotícími kritérií jsou především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci.

6. Harmonogram: Uzávěrka přihlášek je 31. ledna každého roku. Výběrová komise vybere jednoho laureáta do 28. února. O laureátovi bude hlasovat na dubnovém plenárním zasedání Učené společnosti a následně Správní rada Nadace Experientia. Takto vybraný a potvrzený kandidát bude informován emailem do 31. března. Cena bude laureátovi slavnostně předána na květnovém Valném shromáždění Učené společnosti.

7. Vyplacení peněžité ceny: Nadace Experientia uzavře bezodkladně po slavnostním předání s laureátem darovací smlouvu. Do 7 dnů ode dne podpisu darovací smlouvy obdrží laureát od Nadace stanovenou částku na účet uvedený v darovací smlouvě.

8. Závěrečná ustanovení: Podáním přihlášky do soutěže aplikant potvrzuje, že bere na vědomí, že Nadace Experientia bude zpracovávat jeho poskytnuté osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a současně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly pro společně udělovanou cenu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese viachimica@experientia.cz.

Statut Ceny Učené společnosti České republiky pro vysokoškolské studenty

1. Úvodní ustanovení: Učená společnost České republiky zřizuje cenu, která je určená pro vysokoškolské studenty (bakalářského i magisterského studia), s názvem Cena Učené společnosti pro vysokoškolské studenty (dále jen Cena). 

2. Přihláška do soutěže: Do soutěže o Cenu se může přihlásit, se svou originální prací, každý, kdo při podání přihlášky studuje na české vysoké škole v řádném bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student může podat maximálně jednu přihlášku ročně. 

Student se do soutěže hlásí s jednou originální prací (ne se souborem prací), a to emailem pomocí jednoho pdf, které zašle na e-mailovou adresu ucena.spol@kav.cas.cz a které obsahuje tyto části: 

2. 1. identifikační údaje studenta (jméno, příjmení, emailová adresa studenta, VŠ a obor studia)

2. 2. název a abstrakt přihlášené práce

2. 3. přihlášená práce (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)

2. 4. popularizační text vycházející z přiložené originální práce; text by měl být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír

2. 5. naskenované pdf posouzení práce odborníkem v oboru práce, například školitelem, s jeho podpisem a identifikačními údaji, které také popisuje podíl studenta na přihlášené práci. 

3. Hodnotící kritéria: Hodnotícími kritérií jsou především originalita a přínos studenta k předkládané výzkumné práci. 

4. Výběrové komise: Laureáty Ceny vybírají komise I., III. a IV. Sekce Učené společnosti, které si rozdělí došlé přihlášky. Předsedou každé z těchto komisí je předseda příslušné sekce, který svou komisi také každý rok ustavuje. Každá ze tří komisí navrhne nejvýše dva laureáty. Návrh výběru laureátů je předložen ke schválení plenárnímu zasedání Učené společnosti České republiky.

5. Harmonogram: Každý rok bude výzva o Ceně zveřejněna na webu Učené společnosti do konce listopadu. Uzávěrka přihlášek bude 31. ledna následujícího roku. Výběrové komise vyberou laureáty do konce února. O laureátech bude plénum US hlasovat na březnovém plenárním zasedání Učené společnosti. Ceny budou laureátům slavnostně předány na valném shromáždění Učené společnosti.

« zpět

Novinky

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

03.05.23

Odešel prof. Josef Jařab, zakládající člen Učené společnosti

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 85 let profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.. Byl prvním porevolučním rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1997), patřil také k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky.