Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

/ 06.03.2023 /

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR srdečně zvou na panelovou diskusi 

Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Kdy: úterý 21. 3. 2023, 16 h

Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

+ živě na YouTube

Úvodní přednáška:

  • Marcela Linková, Ph.D., Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR
    Vědecká excelence: Proč je genderová rovnost důležitá a co je třeba změnit

Panelová diskuse:

  • doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
  • MUDr. Barbora East, Ph.D., III. Chirurgická klinika FN Motol a 1. LF UK
  • Nina Fárová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
  • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., CERGE-EI
  • doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
  • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

moderuje: prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, předseda II. sekce věd chemických Učené společnosti ČR

V posledních dvaceti letech je v Evropě i mimo ni vidět pozitivní vývoj z hlediska rovnosti ve vědě. Roste povědomí o otázkách genderové rovnosti ve výzkumu, vznikají nové studie, výzkumné a vysokoškolské instituce přijímají opatření, která se zaměřují na změnu ve strukturálním fungování. Podíl žen mezi absolventy doktorského studia a výzkumnými pracovníky roste, stejně jako podíl žen ve výzkumu. V České republice to ovšem neplatí, zastoupení žen stagnuje již více než deset let na úrovni 28 % a plány genderové rovnosti zůstávají zatím spíše na papíře. 

Zároveň došlo k významným změnám v systémech výzkumu a vysokého školství a v jejich řízení, přičemž některé z nich mají na genderovou rovnost negativní dopady. Navzdory zdánlivé genderové neutralitě mají některé z těchto proměn účinky, které z genderového hlediska negativně ovlivňují kariéry ve výzkumu. V ČR k tomu přispívá i nastavení rodinné a sociální politiky obecně.

Cílem diskuze konané na půdě Učené společnosti ČR a organizované ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je podívat se na české vědecké prostředí z pohledu rovností šancí. Úvodní přednáška zmapuje posun od „nápravy žen“ (fixing women) k „nápravě institucí“ (fixing institutions) a „nápravě znalostí“ (fixing knowledge) s konkrétními příklady aktivit, které situaci mohou měnit. Následná diskuse se zaměří na přenos zahraničních zkušeností a reflexi toho, co českému prostředí ve srovnání se zahraničím chybí a v čem je zahraniční zkušenost užitečná pro posouvání nejen genderových aspektů pracovních podmínek na českých vysokých školách a výzkumných institucích.

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.