Vyjádření členů Učené společnosti ČR ohledně kriminalizace amatérských entomologů

/ 25.01.2022 /

Učená společnost zaznamenala opakující se případy zákroků Policie ČR týkající se držení chráněných druhů hmyzu amatérskými entomology v jejich soukromých sbírkách. Přestože příslušné úřady postupovaly dle litery zákona, považujeme tento postup za kontraproduktivní a vysloveně škodlivý z hlediska obsahu a smyslu příslušného zákona, kterým je ochrana přírody, v tomto konkrétním případě hmyzích populací. Ty jsou totiž ohroženy především ničením jejich biotopů, nikoli aktivitami amatérských entomologů, jejichž informace o výskytu jednotlivých druhů jsou naopak důležité jak pro vědecký výzkum, tak pro ochranu přírody.


Vyjádření členů Učené společnosti ČR:

Učená společnost České republiky zaznamenala opakující se případy zákroků Policie České republiky s následným trestním postihem týkající se držení chráněných druhů hmyzu amatérskými entomology v jejich soukromých sbírkách (viz např. článek předsedy České společnosti entomologické RNDr. Davida Krále, Ph.D., a jeho kolegů v časopise Vesmír). Přestože příslušné úřady postupovaly dle litery zákona, považujeme tento postup za kontraproduktivní a vysloveně škodlivý z hlediska obsahu a smyslu příslušného zákona, kterým je ochrana přírody, v tomto konkrétním případě hmyzích populací.

Ubývání hmyzu v posledních dekádách je zásadní celospolečenské téma; jde o trend s potenciálně fatálními důsledky pro fungování ekosystémů, na nichž lidská společnost závisí. Příčinou tohoto trendu ovšem není sběr hmyzu amatérskými nebo profesionálními entomology, ale ničení přírodního prostředí a transformace krajiny. Přesné a detailní údaje o povaze a příčinách úbytku hmyzu nelze získat jinak než terénním výzkumem, který zahrnuje jeho sběr. Zásadní roli mohou hrát i historické sbírky hmyzu, díky nimž lze současný stav hmyzích populací porovnat se stavem minulým. V tomto ohledu hráli a hrají klíčovou roli právě amatérští entomologové, jejichž data pomáhají nejen osvětlit povahu změn, ale i přispět k nápravě. Hrozí, že jejich kriminalizace povede k zásadnímu poklesu zájmu o obor a v posledku k nedostatku dat nutných k činění smysluplných rozhodnutí týkajících se naší přírody a krajiny.

Učená společnost České republiky si je vědoma toho, že obchod s chráněnými živočichy ve velkém měřítku může ohrožovat některé lokální populace a je tedy v souladu se zákonem kriminálním činem. Takové jednání by mělo být postihováno adekvátně své společenské nebezpečnosti, respektive míry, kterou může přispět k poklesu populací chráněných druhů. Nemá smysl postihovat jedince nebo instituce za držení několika exemplářů chráněných druhů, zvlášť v situaci, kdy jsou v naší krajině ohroženy velké populace i celá hmyzí společenstva systematickým ničením jejich přirozeného prostředí, které často není vůbec vyšetřováno, ač je v rozporu se zákonem. Úřady jistě musí postupovat dle litery zákona, ale zároveň jsou povinny rozlišovat věci podstatné od nepodstatných. Učená společnost České republiky apeluje na státní instituce, aby příslušná legislativa (příloha III k Vyhlášce č. 395/1992 Sb.) byla v souladu s původním zámyslem uplatňována vůči komerčním sběratelům hmyzu, ilegálním chovatelům a překupníkům a nevedla ke škodlivé kriminalizaci amatérských entomologů, kteří provádějí prospěšnou sbírkovou činnost pro výchovné a vědecké účely s mizivým ekologickým dopadem.

18. ledna 2022

Za Učenou společnost České republiky:

iniciátoři vyjádření:

David Storch
Vojtěch Novotný

členové Rady Učené společnosti ČR:

Pavel Jungwirth
Libor Grubhoffer
Blanka Říhová
Michal Anděl
Šárka Nečasová
Ivo Starý
Jan Pirk
Jiří Pešek (v Radě zastupuje Františka Čermáka)

další členové:

Jiří Bičák
Pavel Drábek
Jiří Forejt
František Foret
Jiří Grygar
Ivan Hlaváček
Michal Hocek
Milan Chytrý
Helena Illnerová
Zdeněk Jirák
Eduard Kejnovský
Jan Konvalinka
Michal Křížek
Jan Květ
Jan Lepš
Julius Lukeš
Jan Palouš
František Šmahel
Helena Tlaskalová
Jan Trlifaj
František Vyskočil
Jan Závada
Eva Zažímalová

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.