Vyjádření Učené společnosti ČR k zamýšleným reformám školství

/ 13.12.2022 /

V úterý 13. prosince 2022 odeslala Učená společnost České republiky prof. Vladimíru Balašovi, ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, své vyjádření, které schválila výraznou většinou svých členů:

Vyjádření Učené společnosti ČR k zamýšleným neuváženým reformám českého vysokého, středního a základního školství

Učená společnost s obavami sleduje veřejná vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz rozhovor „Už žádný samostatný dějepis. Předměty na školách se spojí“ v Hospodářských novinách ze dne 16. 11.) i mediální diskusi dalších členů jeho poradních týmů k tematice reforem českého školství vysokého, středního a základního stupně. Je samozřejmé, že české školství musí mladé generaci poskytnout gramotnost v informačních technologiích (IT) na úrovni, která je relevantní pro dnešní digitalizující se společnost. Nesporná je i potřeba modernizace výukových programů směrem od popisnosti a fragmentárnosti k chápání principů a k provázání dynamicky se proměňujících oborů. To však nelze řešit bez účasti pedagogů a špičkových odborníků širokého spektra věd. Místo promyšlených konceptů implementace IT kompetencí do výuky totiž jinak hrozí redukce, případně slučování oborů a výukových předmětů logicky nesouvisejících.

Tyto koncepty, opakovaně kritizované mnoha oborovými sdruženími, postrádají jasnou metodologickou bázi, neřeší otázku, kdo nově koncipované předměty bude – nadto po termínově velmi blízké implementaci nového modelu – vyučovat. Zavedení takto hloubkové reformy by navíc mělo být podpořeno podstatnými investicemi do technického/informačního a stejně tak lidského potenciálu škol, ale i fakult, které připravují novou generaci učitelů základního i středního stupně. Místo toho sledujeme redukci finančních toků do školství, vědy a výzkumu (viz „návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024–2025 pro oblast vědy a vysokých škol“, kde je patrné výrazné podfinancování např. humanitních oborů a také relativně podstatné škrty ve financování středoškolských učitelů).

Celá plánovaná reforma tak vyznívá především jako vládní pokus ušetřit v komplexní krizové situaci finanční prostředky vynakládané na školství, vědu a výzkum. Cenou za něj však může být rozvrat jak části vysokých škol, resp. fakult, tak regionálního školství. Výše uvedené zásahy se přitom netýkají jen některých vyučovaných oborů (srov. usnesení 168. zasedání pléna ČKR z 1. 12. 2022 nebo prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR z 25. 11. 2022), ale zároveň mimovýukové motivace zájmu žáků a studentů o jednotlivé obory v nejširším měřítku (např. studentské soutěže). 

Věda, velmi diferencovaná ve svých oborech od historie přes lingvistiku k matematice, fyzice, chemii, technických vědám, biologii a medicíně je jako klíčové kulturní bohatství našeho národa nedílná. Pokládáme proto pokus o finanční osekání, resp. o reformy, které znehodnotí řadu vyučovaných předmětů, za velmi neblahý pro budoucnost české kultury a vzdělanosti. Učená společnost ČR proti takovému kroku zásadně protestuje a žádá řešení na bázi odborného dialogu mezi vládou, vysokými školami a Akademií věd ČR. Učená společnost ČR nabízí svoji expertízu.

Za Učenou společnost České republiky

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., dr. h. c. mult., předseda

Vyjádření ke stažení (PDF)

« zpět

Novinky

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

03.05.23

Odešel prof. Josef Jařab, zakládající člen Učené společnosti

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 85 let profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.. Byl prvním porevolučním rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1997), patřil také k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky.