Ceny Učené společnosti ČR v kategorii "středoškolský student"

Michal Bravanský

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Název práce: Měj přehled. Agregátor zpráv.
V oceněné práci si autor M. Bravanský klade za cíl vytvoření zcela automatizovaného programu, který je schopen stahovat články publikované na vybraných nejnavštěvovanějších českých zpravodajských portálech a následně za použití metod komparativní analýzy články porovnat a vyhodnotit nejrelevantnější a nejrezonovanější témata daného dne. Takto vybraná klíčová témata poté program automaticky zpracovává do formy příspěvků, umístěných na vybrané sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram). Kromě samotné oceněné práce pak stojí za zmínku i popularizačně-propagační práce autora v oblasti vědy, kdy se autor již druhým rokem podílí na organizaci mezinárodní akce „Expedice Mars“ pro mimořádně nadané středoškoláky, jejíž součástí je mimo jiné i stohodinová simulace cest na Mars.

Marek Brousil

Gymnázium Botičská, Praha 2

Název práce: Využití vstřebatelných nanomateriálových patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu – experimentální studie
Autor M. Brousil ve své oceněné práce testuje vlastnosti netkaných nanomateriálových patchů a zkoumá tyto pro jejich možné využití při výkonu anastomotických operacích gastrointestinálního traktu. Jako důvod pro použití těchto materiálů autor vidí v současnosti nezanedbatelné riziko fatálních pooperačních komplikací při takovýchto zákrocích, konkrétně pak hrozbu tzv. anastomatických leaků, jež v globálním měřítku podle některých odhadů způsobují ročně až kolem 64 000 případů úmrtí. Právě použití netkaných nanovlákenných patchů představuje jeden ze způsobů, jak toto riziko v blízké budoucnosti výrazně snížit. V rámci samotné práce pak autor ve spolupráci s Biomedicínským centrem LF UK v Plzni na zvířecích modelech experimentálně ověřuje, zda tyto materiály nepřináší při zhotovené anamnéze možné negativní vlivy. Existence takových negativních vlivů nebyla experimentem odhalena, tudíž se práce stává podkladem, umožňujícím další experimentální testování nanomateriálních patchů ve snaze v budoucnu omezit riziko fatálních pooperačních komplikací.

Ema Grofová

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Název práce: Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách
Ve své oceněné práci se autorka E. Grofová ve spolupráci s Ústavem histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity snaží za pomoci 3D kultivovaných organoidů mléčné žlázy u pubertálních myší v Matrigelu a techniky pseudo time-lapse, použité při mikroskopickém snímání živých buněk prokázat případný vliv konkrétních růstových faktorů (autorka zde konkrétně využívá faktory FGF1, FGF2, FGF7, FGF9, FGF10 a HGF) na epitel mléčné žlázy. Kromě samotného ověření efektu všech testovaných růstových faktorů na proliferaci buněk a růst organoidu se práce zabývá i efektem jednotlivých faktorů na proces větvící morfogeneze epitelu. Práce přispívá k celkovému pochopení problematiky signalizace fibroblastových růstových faktorů mléčné žlázy a jejího vlivu na epitel. Pochopení těchto procesů je pak důležité pro budoucí pochopení problematiky vzniku a progrese nádorů. Práce může do budoucna sloužit jako základ pro další výzkum vlivu růstových faktorů na morfogenezi mléčné žlázy a k hlubšímu porozumění celkové regulace postnatálního vývoje mléčné žlázy.

Martina Hanusová

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Název práce: Měření rizikových vlastností lithiových akumulátorů
M. Hanusová se zaměřila na aplikovaný výzkum v oboru elektrotechniky, konkrétně na studium rizikového chování lithiových akumulátorů při extrémním namáhání (ohřev, zkrat, přebíjení). V rámci své práce provedla rozsáhlou rešerši z odborné literatury o studiu výbušnosti těchto akumulátorů a rovněž se seznámila se způsobem testování jejich rizikových vlastností a s příslušnými bezpečnostními normami. Na základě teoretického rozboru byla pak navržena a zkonstruována aparatura pro simultánní měření teploty, napětí a proudu na velkém souboru vzorků. Aparatura byla funkčně ověřena na pracovišti firmy OZM Research, s. r. o. při testech zkratování a přebíjení různých typů komerčních akumulátorů a současně s tím byly u nich provedeny i orientační testy reakce na vnější ohřev.

Vítězslav Havlíček

Gymnázium Velké Meziříčí

Název práce: Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů
Na cenu Učené společnosti 2021 byla navržena samostatná práce autora, který se věnoval unikátní rezistenci letounů (např. netopýrů) vůči viru vztekliny. Pomocí bioinformatických postupů autor ověřoval hypotézu, že zmíněná rezistence vyplývá z odlišné struktury specifického buněčného receptoru mGluR2 letounů, než je tomu u jiných živočichů. Na základě počítačového porovnání sekvencí aminokyselin příslušných proteinů a predikce prostorové struktury vyplynulo, že u zmíněného receptoru existuje variabilní doména, která může ovlivnit interakci s glykoproteinem viru vztekliny. Práce má vysokou odbornou úroveň a používá moderní nástroje molekulárně biologického výzkumu. Práce byla vypracována na Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Nikola Eva Mádlová

První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové

Název práce: Syntéza potenciálních antituberkulotik
Na cenu Učené společnosti 2021 byla navržena samostatná práce autorky, která se zabývá syntézou série substituovaných tetrazolů, ověřením jejich struktury a antimikrobiální aktivitou v in vitro testech na izolovaných kmenech mykobakterií (včetně Mycobacterium tuberculosis). V rámci tohoto screeningu byl identifikován derivát, který vykazoval zajímavou biologickou aktivitu ve srovnání s použitými standardy.  Získané poznatky jsou přínosem pro porozumění vztahu mezi strukturou a aktivitou připravených látek, což bude využito při dalších studiích. Práce vyváženě kombinuje uvedení do problematiky infekční choroby tuberkulózy, jejího původu, léčení a prevence s vlastní experimentální prací na vysoké odborné úrovni. Práce byla vypracována na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy.

Tibor Malinský

První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové

Název práce: Syntéza azaftalocyaninů a studium jejich supramolekulárních interakcí
Na cenu Učené společnosti 2021 byly navrženy dvě samostatné práce autora, které jsou srovnatelné z hlediska kvality získaných poznatků, odbornosti i formy s vysokoškolskými bakalářskými pracemi. První práce, která byla vypracována na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy, se zabývá přípravou azaftalokyaninů a studiem supramolekulární interakce mezi těmito molekulami. Azaftalokyaniny jsou umělá barviva strukturně podobná přírodním porfyrinům, která lze využít ve fotovoltaice, fotodynamické terapii např. pro léčení rakoviny či při konstrukci sond pro detekci specifických úseků nukleových kyselin. Druhá práce, která byla vypracována na VŠCHT Praha, pojednává o odstraňování chlorovaných látek z kontaminovaných podzemních vod pomocí ekologicky šetrné chemické oxidace. Autor získal velké množství kvalitních experimentálních dat, která přehledně uspořádal a z nichž vyvodil adekvátní závěry v oblasti základního výzkumu. Obě předložené práce mají svoji vysokou didaktickou i vědeckou hodnotu.

Šárka Odstrčilová

Gymnázium Vídeňská, Brno

Název práce: Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského
Oceněná práce spadá do oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a ornitologie. Zaměřuje se na studium populace orla mořského – ohroženého dravce, který byl v Evropě téměř vyhuben, ale jehož reintrodukce je poměrně úspěšná. Šárka Odstrčilová se ve své práci zaměřila na studium nehnízdící samici orla mořského vypuštěnou ze záchranné stanice. Využívala přitom moderních technik GPS/GSM telemetrie, díky kterým získala cenná data o preferovaných biotopech pro tento ohrožený druh. Práce byla konána ve spolupráci s odborníky z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Zdeněk Pezlar

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Název práce: Zajímavá využití algebraické teorie čísel
Práce se zabývá studiem algebraické teorie čísel a jejich aplikací na řešení Mordelových diofantických rovnic, které jsou řešeny početně nebo v Programu Mathematika. V první kapitole jsou definovány tzv. kvadratické zbytky a jejich použití.  Další kapitoly se věnují úvodu do algebraické teorie čísel, diofantických rovnic a číselných těles.
Poslední část je pak věnována konkrétním diofantickým rovnicím a jejich řešení.

Šimon Sukup

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Název práce: Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy
Š. Sukup se v rámci materiálového výzkumu na pracovišti Fyzikálního ústavu AV zabýval studiem magneticky indukované krystalové reorientace ve slitině Ni-Mn-Ga. Na základě odborné literatury a výsledků vlastního pozorování analyzoval mechanické deformace spojené s přechody mezi různými krystalovými variantami této slitiny a došel k závěrům obecně platným pro jev magnetické tvarové paměti. Praktickým výstupem práce bylo zkonstruování peristaltické mikropumpy na bázi magneticky indukované krystalové reorientace.

Novinky

30.11.23

Učená společnost vyhlašuje ceny pro vysokoškolské studenty a doktorandy

Vysokoškolští studenti bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia se mohou ucházet o ceny Učené společnosti (v případě chemických oborů udělované spolu s Nadací Experientia), které jsou udělovány za originální práce (studentské práce, odborné články…).

30.11.23

Znáte skvělé učitele základních a středních škol? Dejte nám vědět

Učená společnost každoročně uděluje cenu pro pedagogy, letos poprvé nejen ze středních, ale i základních škol. Návrhy na udělení ceny mohou podávat pouze členové Učené společnosti, ale budeme rádi za tipy na mimořádné učitele či učitelky i od širší veřejnosti.

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.